แบบประเมินภาวะผู้นำ

การประเมินวัดผลสำหรับผู้บริหาร

การรู้จักตนเองเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้และการเติบโตสำหรับผู้บริหาร ทีมงานของเราได้รับการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากลในการทำการทดสอบ ประเมินผลในด้านต่างๆที่จะทำให้ผู้บริหารได้รู้จักตนเองมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่โอกาสในการพัฒนาตนเองในอนาคต

CQ Assessment Pro: แบบวัดประเมินความฉลาดทางวัฒนธรรม ประเมินศักยภาพในการปรับตัวอย่างมีประสิทธิภาพเมื่ออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรม โดยจะวัดระดับทักษะทางวัฒนธรรมและลักษณะเฉพาะตัวของคุณตามค่านิยมทางวัฒนธรรม 10 ด้าน เพื่อหาว่าคุณใกล้เคียงกับวัฒนธรรมแบบไหนบนโลกนี้ แบบทดสอบนี้สามารถประเมินได้ทั้งแบบบุคคล

Hogan: ประเมินลักษณะอุปนิสัยพื้นฐานปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เป็นอุปสรรคในอาชีพการงานของคุณและค่านิยมที่เป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถช่วยระบุวิธีการที่เหมาะสมในการเพิ่มศักยภาพการทำงานของทีม โดยวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ค่านิยมและน้ำหนักโครงสร้างภายในทีม

แบบวัดบุคลิกภาพ The Myer-Briggs Type Indicator (MBTI):

  • การปฏิสัมพันธ์ (เป็นคนเปิดเผยหรือเก็บตัว)
  • การรับข้อมูลและตีความ (รับรู้ด้วยความรู้สึกหรือ รับรู้ด้วยสัญชาตญาน)
  • การประเมินสถานการณ์ (ตัดสินด้วยความคิดหรือตัดสินด้วยความรู้สึก)
  • การดำเนินชีวิต (อย่างมีแบบแผนหรือปล่อยไปตามธรรมชาติ)

แบบวัดบุคลิกภาพจะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักตนเองมากขึ้น ว่าเป็นคนประเภทใดจากทั้งหมด 16 ประเภท โดยแบบวัดบุคลิกภาพมายเออร์สบริกส์(MBTI)นี้สามารถใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงชิ้นสำคัญได้ว่าคุณเหมาะกับบทบาทไหนในทีม