อบรมและหลักสูตร

อบรม : หัวข้อ “ความฉลาดทางวัฒนธรรมในที่ทำงาน”

การจัดเวิร์คชอปแบบเต็มวันสำหรับ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้จัดการ ผู้บริหารที่ต้องการพัฒนาความรู้ด้านความฉลาดทางวัฒนธรรม ระยะเวลาการจัดอบรม: 1 วันเต็ม
วัตถุประสงค์

 • เรียนรู้และทำความเข้าใจว่าทำไมทุกวันนี้ความฉลาดทางวัฒนธรรมถึงมีความสำคัญในที่ทำงานที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • เรียนรู้ถึงค่านิยมทางวัฒนธรรมนั้นๆและความชอบส่วนบุคคลคนของตนเอง
 • เสริมสร้างทักษะการสื่อสารเมื่อต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • รู้จักการวางแผนและพัฒนาตัวเองเพื่อเป็นสมาชิกที่อยู่ในทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้ดีมากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • พัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 • เพิ่มทักษะการสื่อสาร
 • เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน
 • เข้าถึงเครื่องมือที่สามารถช่วยเสริมสร้างทักษะทางวัฒนธรรม

อบรม: หัวข้อ “การเอาชนะใจคนไทยในที่ทำงาน”

เรื่องค่านิยมของคนไทยที่มีความสำคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกน้องในด้านธุรกิจ การอบรมดังกล่าวออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อผู้บริหารชาวต่างชาติที่ต้องร่วมงานกับคนไทยอย่างใกล้ชิด ระยะเวลาการจัดอบรม: 1 วันเต็ม
วัตถุประสงค์

 • เข้าใจเรื่อง “หน้าตา” ซึ่งเป็นค่านิยมหนึ่งที่สำคัญในสังคมไทย
 • เข้าใจระบบอุปถัมภ์อันเป็นรากฐานสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายและลูกน้อง
 • เรียนรู้วิธีการโน้มน้าวใจคนไทยว่าทำงานอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด
 • เรียนรู้เคล็ดลับเกี่ยวกับภาวะผู้นำความเปลี่ยนแปลงในบริบทของที่ทำงานไทย

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • เพิ่มความสามารถในการทำงานของทีม
 • นำมาซึ่งสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีขึ้น

หลักสูตร: ความเป็นผู้นำที่มีความฉลาดทางวัฒนธรรม

ระยะเวลา: หลักสูตรระยะสั้น (จำนวน 6 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง พร้อมใบประกาศ) สำหรับผู้บริหารชาวไทยและชาวต่างชาติ

 • ศึกษาองค์ความรู้เชิงวัฒธรรมและนำความรู้นั้นไปต่อยอดเพื่อนำทีมให้ประสบความสำเร็จ
 • เพื่อเสริมสร้างการรับรู้ถึงความแตกต่างในเชิงวัฒนธรรม เพิ่มทักษะและเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่จำเป็น
 • เรียนรู้เคล็ดลับการนำทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมให้ได้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจยิ่งขึ้น
 • กระตุ้นทักษะการรับมือในการทำงานเพื่อให้คุณสามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมเมื่อต้องเผชิญกับความเหลื่อมล้ำทางวัฒนธรรม

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

 • เป็นผู้นำทีมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแม้จะมีความแตกต่างทางวัฒนธรรม
 • เพิ่มความไว้ว่างใจในความสัมพันธ์ทางธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ที่มีช่องว่างทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน
 • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในระดับสากล
 • ได้เครื่องมือที่ใช้ประโยชน์ได้จริงในการเพิ่มพูนความฉลาดทางวัฒนธรรมในอนาคต