การส่งเสริมทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

เชิญที่ปรึกษาที่มีทักษะทางวัฒนธรรมที่สามารถสื่อสารได้สองภาษา (ไทยและอังกฤษ)เข้าร่วมทีมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อเป็นตัวเชื่อมระหว่างวัฒนธรรมของทีมที่จะนำไปสู่ความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเข้าใจกันและกันที่ดียิ่งขึ้น ประกอบด้วย:

  • ดำเนินการสัมภาษณ์สมาชิกภายในทีมเพื่อตรวจสอบความเข้าใจเรื่องวัฒนธรรม
  • การอบรมเพื่อเสริมสร้างทักษะการรับรู้ความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ออกแบบให้เข้ากับสถานการณ์ของผู้เรียนโดยเฉพาะ
  • ปรับทิศทางการทำงาน

ประโยชน์ทางธุรกิจ:

  • การสร้างความเข้าใจร่วมกันของคนในทีม
  • การทำงานร่วมกันได้อย่างลงตัว
  • ได้ประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
  • การนำมาซึ่งผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีมากยิ่งขึ้น